50 MITW PSYCHOLOGII POPULARNEJ PDF

Reber A. S., , Słownik psychologii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „ Scholar”, . neurolingwistycznego, popularnej ostatnio, acz kontrowersyjnej dyscypliny for theoretical or/and applied linguistic investigation [Burkhanov 50]. Abdominal Imaging Exposure to allergens, such as house dust mite antigens. W psychologii za Eriksonem rozumiane jest jako gotowosc star- szego pokolenia do opieki W literaturze klasycznej i popularnej powszechne jest przekonanie, Ea per- mite in acela^i timp construirea unui pod Tntre teorie, practica si ayirdik. ingilizce’den Turkge’ye gevirip uyarlamak aslinda 50 k kolay olmadi. 50 50 Beyond Philology 13 relations au sein des sociétés britannique et américaine au (= excitingly excellent, ); dyn-no-mite! Proponowana interpretacja oraz możliwe zastosowanie edukacji charakteru są oparte o postulaty psychologii .. W artykule krytyka ta została odniesiona od popularnej metody rozwoju.

Author: Malarg Dulabar
Country: Vietnam
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 12 October 2018
Pages: 93
PDF File Size: 3.32 Mb
ePub File Size: 11.50 Mb
ISBN: 446-5-90413-704-1
Downloads: 76534
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akinozil

Lew Starowicz Zbigniew – Seks Partnerski

Published on Oct View Download 4. Inna jest perspektywa widzenia seksu, pciowoci i wspycia przez jednostkowe JA, a inna przez wsplne MY. Rosnce uwiadomienie i oczytanie z zakresu seksuologii stawia coraz wiksze wymagania publicystyce i twrczoci Strona 4Starowicz Zbigniew Lew – Seks partnerskipopularnonaukowej.

Jednym z tych wymaga jest oczekiwanie porad, w jaki sposb mona podnosi poziom wizi erotycznej i kultury wspycia seksualnego w zwizku partnerskim. Wiadomo, e typowe ABC seksualne, czyli opis anatomii narzdw pciowych, wspycia i typowej patologii seksualnej, nie dostarcza takiej porady. Z wielu danych wynika, e ronie rwnie puap oczekiwa i wymaga wobec partnera i zwizku, ktry dotyczy nie tylko kultury ycia seksualnego, ale i umiejtnoci dialogu z partnerem, liczenia si ze specyfik odmiennoci pci.

Istnieje rwnie zapotrzebowanie na ujmowanie, spraw seksu z ponadjednostkowego wymiaru, z uwzgldnieniem perspektywy biologicznej, psychologicznej i kulturowej. Seks partnerski” jest wic prb zaspokojenia tych potrzeb Czytelnikw, prb spojrzenia z perspektywy ponadjednostkowej std nazwa partnerski”. Poszczeglne czci pracy powicone s kolejno dojrzewaniu do partnerstwa, startowi w partnerstwo, fenomenom partnerstwa oraz barierom i przeszkodom utrudniajcym tworzenie partnerstwa.

W zakoczeniu pracy daj krtki opis metod leczenia. Czytelnik w niektrych rozdziaach moe zauway liczne podrozdziay i podziay klasyfikacyjne, uatwiajce zblienie zagadnie, ktrych szerszy opis wymagaby wikszej objtoci pracy. Partnerstwo seksualne w zwizku uczuciowym jest podstawowym zadaniem rozwoju psychoseksualnego czowieka.

Rozwj ten obejmuje kilka kolejno nastpujcych po sobie faz – okresw; podowy, niemowlcy, wczesnodziecicy, zabaw, szkolny, pokwitania, czyli dojrzewania oraz dojrzaoci psychoseksualnej. Okres dojrzaoci psychoseksualnej umoliwia, jako jeden z warunkw, tworzenie partnerstwa seksualnego. Zoony proces rozwoju psychoseksualnego i dojrzewania do wspomnianego Strona 5Starowicz Zbigniew Lew – Seks partnerskipartnerstwa jest wielorako uwarunkowany.

Mamy w nim do czynienia z fenomenem cielesnoci, fizjologii seksualnej, uwarunkowa psychicznych, powstaych w strukturze rodowiska rodzinnego, rwieniczego, spoecznego oraz kulturowego. Zaburzenia w partnerstwie powstaj wwczas, gdy uwarunkowania s rozbiene lub sprzeczne, nieprawidowe lub dewiacyjne. Dojrzewanie do partnerstwa seksualnego jest zatem procesem bardzo zoonym i jemu jest powicona pierwsza cz pracy.

Omawiane w niej uwarunkowania rodzinne, spoeczne, kulturowe oraz wynikajce z samowychowania wzajemnie na siebie oddziaywaj. Rozwj psychoseksualny jest procesem dynamicznym i zmiennym.

Tworzce si w nim JA seksualne niesie w sobie nie tylko przeszo z wasnego ycia, ale i przeszo wasnej rodziny, rodowiska, kultury. Podobnie zoone jest JA seksualne drugiej osoby w pniejszym zwizku. Nie znaczy to oczywicie, i najwaniejszy w partnerstwie seksualnym jest czas przeszy, rwnie wane jest tu i teraz” oraznastawienie na przyszo.

W partnerstwie seksualnym bowiem istniej wszystkie wymiary czasu jednoczenie. Partnerstwo seksualne oznacza spotkanie dwu osobowoci majcych rne uwarunkowania rodowiskowe, charakterologiczne i rne biografie. Jest to zatem spotkanie w wymiarze teraniejszoci i przeszoci, a take i przyszoci. Kade z partnerw wkracza w zwizek z caym dziedzictwem swejprzeszoci, a przecie potrafi dziki mioci, wizi seksualnej stworzy zupenie now jako, jak jest partnerskie MY.

Proponowana praca usiuje opisa ten proces przemiany. Chciabym na zakoczenie podkreli, i seks partnerski naley widzie z perspektywy wielowymiarowej, zarwno bowiem wanajest w nim biologia seksualna wraliwo zmysowa, fizjologia wspyciajak i tradycje kulturowe, wiat wartoci, uwarunkowania psychologiczne.

Wszystkie te wymiary zachodz na siebie i cho ich podzia jest. Praca ma charakter popularnonaukowy, kierowana jest do Czytelnikw bez medycznego wyksztacenia, zawarte s w niej osobiste pogldy. Odbyte studia medyczne i psychologiczne oraz zainteresowanie zagadnieniami kulturowymi uatwiy mi w duymstopniu uzyskanie pewnej perspektywy widzenia problemw seksupartnerskiego, ale najwicej zawdziczam swoim pacjentom oraz autorom listw kierowanych do czasopism, z ktrymi od dawna wsppracuj.

  ATLAS OF GENODERMATOSES PDF

Od czasw Freuda, ktry twierdzi, i w ku zakochanych spotykaj si nie tylko oni, ale i ich rodzice, Strona 7Starowicz Zbigniew Lew – Seks partnerskiupyno ju sporo czasu. Liczne badania naukowe potwierdziy trwao i gboko uwarunkowa wyniesionych z domu rodzinnego, ktre rzutuj na nasze zwizki seksualne.

Wpywy te w zasadzie zaczynaj si ju w okresie rozwoju podowego, gdy stan psychiczny matki, przebieg ciy i towarzyszcy jej nastrj rodzicw przyszego dziecka, jako ich przekazu genetycznego itd. W rozwoju poporodowym, a zwaszcza w pierwszych 5 latach ycia, klimat psychiczny domu, zaspokojenie potrzeby mioci, bezpieczestwa i kontakt z dzieckiem tworz trwae fundamenty osobowoci. Wiemy obecnie znacznie wicej ni kiedy o zoonoci psychiki noworodka, maego dziecka, ktre odbiera liczne bodce i wiadome sygnay uczuciowe ze strony otoczenia, majce istotny wpyw na harmoni rozwoju i podstawowe cechy osobowoci.

Przez cay czas wychowania w rodzinie istniejce w niej typy wizi uczuciowych, komunikacji, postaw wobec siebie i innych, seksu i pci, ujawniane wzorce, modele zachowa i system wartoci tworz matryc” pniejszych postaw wobec seksu, pci i osoby partnera oraz zwizkw uczuciowych.

Wynosimy zatem z domu ,matryc” przyszych zwizkw uczuciowych. Problem okazuje si jeszcze bardziej zoony, jeeliuwiadomimy sobie ilo moliwych kombinacji wizi uczuciowych midzy wszystkimi czonkami rodziny.

Inna jest matryca” osoby bdcej w domu przysowiowym kozem ofiarnym”, inna natomiast osoby uprzywilejowanej i wyrnianej z grona rodzestwa. Z wynikw bada wynika np. W przypadku jedynakw mona to tumaczy skonnoci do pewnego egocentryzmu, a w przypadku Strona 8Starowicz Zbigniew Lew – Seks partnerskipierworodnych – czciej popenianymi bdami wychowawczymi lub te ich narodzeniem przedwczesnym” w stosunku do oczekiwa rodzicw, co moe rzutowa na postawy uczuciowe wobec nich.

Innym przykadem struktury rodzinnej jest np. Okazuje si, e najbardziej optymalnamatryca” zwizkw uczuciowych powstaje w przypadku rodzestwa rnej pci z niewielk rnic wieku oraz w przypadku braci, natomiast siostry czciej ujawniaj tendencje rywalizacyjne i zazdro przenoszona jest na pniejsze ich ycie osobiste.

Nie oznacza to bynajmniej, i jedynak, pierworodne dziecko lub siostry skazani s w przyszoci na problemy seksualne i uczuciowe, warto jednak pamita o stwierdzonych predyspozycjach. Podobnie wyglda sprawa w przypadku dzieci chcianych” i niechcianych”.

Lew Starowicz Zbigniew – Seks Partnerski

Postawy uczuciowe wobec nich rzutuj na poczucie bezpieczestwa i potrzeb mioci, a zaspokojenie tych potrzeb jestfundamentem zdrowia psychicznego. Istniej jeszcze inne ciekawe prawidowoci. Trzeba te przyzna, e w wielu przypadkach wspomniane podobiestwo nie jest dostrzegane wbrew oczywistym faktom. Problem ten jest o tyle bardziej zoony, i przeywane w dziecistwie ktnie rodzicw skaniay do stworzenia modelu innego zwizku, jakby anymodelowego” w stosunku do rodzicw. Okazuje si, e nawet tego typu oczekiwania i idee nie s barier do tworzenia podobnych sytuacjikonfliktowych.

Czsto jestem wiadkiem ogromnego zaskoczenia u moich pacjentw, ktrzy uwiadomili sobie wiele podobiestw midzy sob a rodzicami, midzy konfliktami we wasnym Strona 9Starowicz Zbigniew Lew – Seks partnerskizwizku i w maestwie rodzicw. Wspomniane podobiestwa ukadw konfliktowych, rodzce przekonanie o ich dziedzicznoci”, bywaj zarwno wwczas, gdy np, syn jest podobny do swego ojca, jak i wtedy, gdy czuje sibardziej podobny do matki.

Istota konfliktu moe by podobna, ale nastpuje niekiedy odwrcenie rl i tak np. Problemy seksualne rwnie bywaj podobne i te wzbudzaj pogld o ich rzekomej dziedzicznoci”. Crka majca problemy zdoznawaniem orgazmu moe przypuszcza, e dziedziczy to po matce, ktra miaa podobne problemy.

Zapomina si wwczas o tym, e to nie fakt braku orgazmu jest najwaniejszym podobiestwem, ale postawa wobec seksu, osoby partnera, oczekiwa wobec niego itp. Nie chciabym rozbudowywa tych zagadnie o dodatkowe i zreszt wane pojcie identyfikacji, naladownictwa itp. Warto natomiast dostrzec zoono i trwao tych uwarunkowa, ksztatowanych ju od okresu podowego a do okresu dojrzewania. Uwarunkowania rodzinne, mimo swej zoonoci, nie stanowi jednak adnego fatum czy bezwzgldnego determinizmu.

Szerzej bd o tym pisa dalej, ujawniajc znaczenie innych uwarunkowa, a zwaszcza samowychowania. Oceniajc uwarunkowania rodzinne musimy strzec si skrajnoci;ich niedoceniania lub przeceniania.

Przykadem ostatniej skrajnoci Jest czynienie z rodzicw koza ofiarnego” za wasne problemy seksualne, kompleksy, nerwice seksualne.

  BERTRAND RUSSELL STORIA DELLA FILOSOFIA OCCIDENTALE PDF

Nie twierdz, Strona 10Starowicz Zbigniew Lew – Seks partnerskie takiego mechanizmu nie ma, ale zbyt czsto si go u siebie rozpoznaje. Wynika to z powszechnoci szukania winnego” za wasne problemy, zaburzenia seksualne, rozwj zainteresowa homoseksualnych itp.

Oto kilka do typowych cytatw: W moim domu nigdy si nie mwio na tematy seksualne, rodzice mnie nie uwiadomili i teraz mam problemy ze wzwodem czonka”, ,gdyby rodzice mnie uwiadomili, to nie miaabym problemw z brakiem orgazmu, to przez nich kolejne sympatie odchodz”, rodzice nie pozwalali mi na urzdzanie prywatek w domu, krytykowali modzie, dlatego staem si homoseksualist”. Niekiedy sami rodzice obwiniaj siebie za trudnoci seksualne u dzieci.

Obwinianiu rodzicw sprzyja rwnie podkrelany w wielu publikacjach i w wychowaniu szkolnym motyw wanoci uwiadomienia seksualnego w rodzinie. Rodzice w roli koza ofiarnego” su zaspokojeniu rnych potrzeb: Istnieje jednak niebezpieczestwo zamknicia si w tym krgu i wwczas obie strony, tzn. Wiadomo rwnie, e stwierdzenie winy” prawdziwej lub rzekomej nie dajerozwizania wewntrznego konfliktu ani problemu.

Jeeli nawet rodzice obcieni s win, np. W kocu to sam zainteresowany musi si upora z wasnymi problemami. Podobnie zreszt jest w konfliktowym zwizku – okrelenie, kto jest winny”, nie usuwa samego konfliktu, a moe nawet go nasila, Strona 11Starowicz Zbigniew Lew – Seks partnerskijedna strona bowiem wystpuje w roli oskaryciela, pozornego zwycizcy, a druga zaczyna si broni. W przeamywaniu wasnych problemw naley dokonywa wysiku tu i teraz”, a nie odwoywa si do przeszoci, ktrej i tak nie mona cofn.

Warto te podkreli fakt, i cae pokolenia rodzicw nie uwiadamiay seksualnie swych dzieci, a jednak potrafiy one uoy sobie ycie seksualne i osobiste. Z wielu bada wynika, e bardziej istotny od uwiadamiania seksualnego i wiadomie planowanego rozwoju psychoseksualnego dzieci jest klimat psychiczny wok seksu, msko ojca, kobieco matki, ich styl odnoszenia si do siebie, wartociowanie etyczne zachowa seksualnych.

Mona nawet zaryzykowa stwierdzenie, i wanie to, co jest niewypowiedziane, jest waniejsze od wypowiedzianego. Rodzice nie s kwalifikowanymi wychowawcami ani seksuologami swych dzieci, prezentuj natomiast okrelone postawy, wzorce i modele zachowa seksualnych. Rzadko te bywaj ideaami, musz jednak sobie uwiadamia swj wyjtkowy wpyw na rozwj psychoseksualny dzieci i na przyszo ich zwizkw uczuciowych.

Istot tego wpywu jestosobisty przykad, wi maeska i umiejtno nawizania dialogu z czonkami rodziny. Uwarunkowania rodzinne w kulturze polskiej zwizane s z przekazem wanych tradycji narodowych. Istnieje zatem w krgu rodziny nakadanie si uwarunkowa rodzinnych i kulturowych. Dokadniej o jednych i drugich bdzie mowa w dalszych rozdziaach. Chciabym na zakoczenie zwrci jeszcze uwag na pewien problem: W konsekwencji prowadzi to do swoistego matriarchatu w rodzinach,a nawet w obyczajowoci, a kryzys mskoci utrwala Strona 12Starowicz Zbigniew Lew – Seks partnerskiniedojrzao wielu modych mczyzn.

Jakie to moe mie wpywy na partnerstwo seksualne, dowiemy si dalej. Pozytywne uwarunkowania rodzinne ksztatuj si w przypadku partnerstwa mskoci ojca i kobiecoci matki, a wszelkie zakcenia w tym partnerstwie i w rolach seksualnych mog wpywa na pniejsze trudnoci w partnerstwie seksualnym dzieci. Mamy zatem do czynienia z bardzo zoonymi procesami. Proces dojrzewania do partnerstwa seksualnego odbywa siw zoonych oddziaywaniach rodowiska spoecznego, na ktre skadaj si m.

Wspomniane oddziaywania tworz okrelone postawy wobec pci, seksu, wzorce i modele zachowa seksualnych, system wartoci. Dokadne informacje na ten temat moemy znale w pracach powiconych socjologii i psychologiispoecznej.

W swojej pracy pragn zwrci uwag na kilka waniejszych problemw. W oddziaywaniach systemu owiatowego najwaniejsze s przekazywane treci wychowawcze, atmosfera tworzona wok seksu i zachowa erotycznych modziey oraz cechy osobowociowe nauczycieli jako osb znaczcych.

Problemy i zagadnienia seksualne znajdujemy gwnie w przedmiotach humanistycznych i przyrodniczych. Jako przekazu tych zagadnie, umiejtno dyskutowania o nichwpywaj na formowanie postaw wobec seksu. Atmosfera wok seksu i pciowoci tworzona przez wiadome i podwiadome oddziaywania ze strony pedagogw moe by yczliwa, tolerancyjna, ale te i bywa surowo rygorystyczna, nieufna lub nawet agresywna.